Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Николай Петров Стайков, Департамент по спорт

Заседателна зала 2, Ректорат

 

Защита на докторат на тема: "КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ПО ФУТЗАЛ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЖЕНИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - футбол) на докторанта на самостоятелна подготовка НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СТАЙКОВ.

 

Научен ръководител: доц. Георги Игнатов, д-р

Председател на научното жури: доц. Ирен Пелтекова, д-р

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

РЕЦЕНЗИИ:

 

СТАНОВИЩА: