Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Зоя Антонова Абаджиева Чалъкова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Зоя Антонова Абаджиева Чалъкова на тема „Социална работа с група на младежи с нарушения в личностното развитие” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – консултиране в клиничната социална работа)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Теодора Стойчева Стоева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: