Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Златина Георгиева Митринова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултета по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

Публична защита на дисертационния труд на Златина Георгиева Митринова на тема: „Контрол на динамичните свойства на пени, чрез използване на ко-сърфактанти“ по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия - Макрокинетика). Редовен докторант.

 

Научен ръководител: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова

Председател на научното жури: акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107