Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Жанета Николаева Цонева, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Жанета Николаева Цонева на тема "Модел на социална работа с наркозависими", докторант на самостоятелна подготовка, отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Силвия Илиева Цветанска

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: