Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Жана Борисова Дамянова-Асса, Философски факултет

Академична зала № 1, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: “В лабиринта на текста. Семиотиката пред предизвикателствата на деконструкцията”, докторант на самостоятелна подготовка, по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата (Теория на културата.Семиотика на културата)

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Ивайло Боянов Знеполски

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: