Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Здравка Владимирова Кръстева, Юридически факултет

зала 2, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема "Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека", за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Здравка Владимирова Кръстева,свободен докторант по професионално направление 3.6 Право /Криминалистика/.

Председател на научното жури: проф.д-р Евгения Коцева-Владимирова.

Материали:

Автореферат

Рецензии:

Становища: