Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Здравка Веселинова Колева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Здравка Веселинова Колева на тема "Микрофлора на храносмилателния тракт на охлюви от сем. Helicidae", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Пенка Мончева, доц. д-р Петя Христова

Председател на научното жури: проф. дбн Искра Иванова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: