Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Здравка Тодорова Топалова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 313 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Здравка Тодорова Топалова , докторант на самостоятелна подготовка на тема “Предучилищно обучение при деца с церебрална парализа (5-7 години)“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайло Петков Петров – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: