Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Захари Игнатов Янакиев, Юридически факултет

Зала 2, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Международно частно право/ от Захари Игнатов Янакиев.Тема на дисертацията:" Договорът за имуществено застраховане в българското международно частно право".

Председател на научното жури: проф. дюн Орлин Борисов

Автореферат

Рецензии:

Становища: