Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Янко Василев Йорданов, Юридически факултет

Библиотека на ЮФ - СУ, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Янко Василев Йорданов,докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 "Право" /Международно право и международни отношения-Международни отношения/

Тема на дисертацията:"Китайската политика за сигурност в съвременната система на международните отношения:последиците за Европейския съюз"

Председател на научното жури:проф. д.ю.н.Орлин Борисов

Автореферат

Рецензии:

Становища: