Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Яна Петрова Стоилова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на дисертация на Яна Петрова Стоилова, редовен докторант на тема: "Човекът между страданието и просветлението (Православно-богословски анализ на будистката антропология)" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Любомир Тенекеджиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: