Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Вяра Иванова Евтимова, Юридически факултет

Огледална зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Вяра Иванова Евтимова, редовен докторант по професионално направление 3.6 " Право" /Административно право и административен процес/.

Тема на дисертацията:"Лицензиране на радио- и телевизионните оператори в качеството им на доставчици на линейни медийни услуги в Република България-административноправен режим."

Председател на научното жури: проф. д-р Дончо Хрусанов

Материали:

Автореферат

Рецензии:

Становища: