Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Владимир Петров Иванов, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Владимир Петров Иванов
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: Числена обработка и анализ на редици от метеорологични данни

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Хараланов Рачев

 

Рецензии:

Становища: