Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Владимир Огнянов Бабанов, Юридически факултет

зала 2, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Международно право и международни отношения-международни отношения/ от Владимир Огнянов Бабанов, редовен докторант.

Тема на дисертацията:"Американското глобално лидерство в прехода към многополюсния свят".

Председател на научното жури:проф. д-р Николай Натов

Автореферат

Рецензии:

Становища: