Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Владимир Димитров Игнатов, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема Войната в българската проза между двете световни войни: образи, трансформации, употреби за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология /Българска литература - Българска литература от Освобождението до наши дни/. Редовен докторант.

 

Научен ръководител: проф. д-р Николай Чернокожев

Председател на научното жури: проф. дфн Валери Стефанов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: