Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Виолета Евгениева Ашикова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, етаж 3, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на тема „Реторическа аргументация в дебатите по вотовете на недоверие на коалиционните правителства в България (2001-2009)“, докторант редовна форма, професионално направление 2.3 Философия (Политическа реторика)

Автореферат

Научен ръководител: проф. дфн Донка Иванова Александрова - Бубняк

Председател на журито: проф. дфн Величко Димитров Руменчев

Рецензии:

Становища: