Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Виниций Емилов Петров, Философски факултет

63 аудитория, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема „Познание и практика. Опит за приложна епистемология” по професионално направление 2.3. Философия (Теория на познанието).

Председател на научното жури: доц. д.ф.н. Русен Русенов

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: