Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Вилиана-Мария Димитрова Николова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Особености на формиране и реализация на концепцията за корпоративно гражданство (социална отговорност на бизнеса) в България” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. д-р Здравко Райков

Председател на научното жури: проф. дфн Христо Кафтанджиев

Автореферат

Рецензии:

проф. дфн Христо Кафтанджиев

проф. дн Николай Палашев

Становища:

проф. д-р Здравко Райков

проф. дфн Иван Стефанов

доц. д-р Борис Борисов