Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Виктория Енрико Георгиева, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала на СУ

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Драматургични похвати в повествователни структури на българската литература с оглед преподаването й в средното училище /Елин Пелин - "Гераците", Йордан Йовков - "Старопланински легенди" и Димитър Талев - "Железният светилник/" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...Методика на обучението по литература. Редовна докторантка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: