Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Весела Светославова Кръстева-Симеонова, Философски факултет

63 зала, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: „Личностни детерминанти на обсесивно – компулсивни феномени в юношеска възраст“, по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология – Психология на развитието в детско-юношеска възраст) към катедра "Обща, експериментална и генетична психология".

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Иван Тонев Димитров

Автореферат

Рецензенти:

Становища: