Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Вероника Тихомирова Михайлова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Политическата реклама. Комуникативни и семиотични аспекти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Реклама), редовен докторант. Отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. д-р Тотка Монова
Председател на научното жури: проф. дфн Христо Кафтанджиев
Автореферат
Рецензии:
проф. дфн Христо Кафтанджиев
проф. д-р Боян Дуранкев
Становища:
проф. д-р Тотка Монова
доц. дсн Добринка Пейчева
доц. д-р Светла Христова