Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Вероника Христова Козарева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Вероника Христова Козарева, редовен докторант на тема “Възпитаване на социално-ориентирано поведение в мултикултурна среда“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. д-р Ирина Колева Колева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: