Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Венета Величкова Савова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема Химничната прослава за св. Алексий Човек Божи сред православните славяни за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.1 Филология, научна специалност „Българска литература /Старобългарска литература/”. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: