Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Венцислава Велинова Миндова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Социокултурни модели на убеждаващо въздействие през ХХ век, формиращи българската национална идентичност” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Убеждаваща комуникация), редовен докторант. Отчислен с право на защита. Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Христов

Председател на научното жури: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Венцеслав Бондиков

проф. дн Николай Палашев

Становища:

доц. д-р Чавдар Христов

проф. д-р Маргарита Пешева

доц. д-р Борис Борисов