Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Венцислав Людмилов Петров, Юридически факултет

Конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема: "Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника" от Венцислав Людмилов Петров, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3„6 "Право" /Гражданско и семейно право/, за придобиване на образователната и научна степен "доктор".

Автореферат:

Рецензии:

Становища: