Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Тодор Тодоров Ялъмов, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на докторант на самостоятелна подготовка Тодор Тодоров Ялъмов, на тема: „Възможности за прилагане на метода на сценария в сектора на информационните и комуникационните технологии в България”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

Председател на научното жури: проф. дсн Цветан Давидков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: