Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Тихомир Борисов Димитров, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Тихомир Борисов Димитров, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Спортното катерене във висшите училища като средство за подобряване на физическата дееспособност“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – спортно катерене)

Председател на научното жури: проф. д-р Анжелина Георгиева Янева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: