Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Темиртай Римтаевич Избастин, Философски факултет

Философски факултет, бул. "Цариградско шосе" 125, 4 блок, зала 300

Защита на докторска дисертация на Темиртай Римтаевич Избастин на тема „Геополитическа ориентация и двустранни отношения: срещат ли се цивилизациите? (на примера на казахстанско-българските отношения 1992–2012 г.)” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.3. Политически науки (Международни отношения).

Председател на научното жури: проф. дфн Александър Викторов Федотов

Автореферат

Рецензии:

Становища: