Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Татяна Любенова Тодорова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Татяна Любенова Тодорова на тема „Три задачи от аналитичната теория на числата” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика (Алгебра и теория на числата)”. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Научен ръководител: проф. д-р Керопе Чакърян

Научен консултант: проф. дмн Дойчин Толев

Председател на научното жури: проф. д-р Азнив Каспарян

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: