Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Татяна Ламбева Маркова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на дисертационния труд на докторант на самостоятелна подготовка Татяна Ламбева Маркова, на тема: „Икономически анализ на основните етапи и аспекти на колективните искове” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Политическа икономия).

Председател на научното жури: проф. д-р Камелия Касабова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: