Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Татяна Димитрова Иванова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Татяна Димитрова Иванова, редовен докторант на тема: "”Страшният съд” в монументалната живопис на Българското възраждане – XVIII-XIX век (иконография и херменевтика)" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайло Найденов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: