Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Светла Василева Проданова - Ялъмова, Философски факултет

63 аудитория, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема „Модел на психологическо оценяване на деца със специални образователни потребности“ по професионално направление 3.2. Психология (Обща психология – Психологическо измерване) към катедра "Обща, експериментална и генетична психология".

Председател на научното жури: проф. д-р Катерина Каролова Караджова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: