Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Светла Иванова Янкулова, Юридически факултет

Огледална зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес/ от гл. ас.Светла Иванова Янкулова, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: "Прокурорът в административния процес"

Председател на научното жури: проф. д-р Дончо Хрусанов

Материали:

Автореферат:

Рецензии:

Становища: