Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Стоян Андреас Ставру, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни аспекти” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия). Докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис

Автореферат

Рецензии:

Становища: