Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Стиляна Кръстанова Линчева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Стиляна Кръстанова Линчева на тема „Алгоритми за биоуправление на трансформационните процеси в седиментите на р. Искър в района на каскадата вецове Среден Искър", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология-биологично водопречистване), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Яна Топалова

Председател на научното жури: доц. д-р Елиза Узунова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: