Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Стилиян Иванов Стойчев, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема Съвременният български морфологичен резултатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език по научно направление 2.1 Филология "Славянски езици /Чешки език/". Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: