Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Стефанка Боянова Абазова, Факултет по славянски филологии

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Езикови нагласи към жаргонизми, вулгаризми и професионална лексика" за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.1 Филология, научна специалност „Български език”. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: