Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Стефан Стефанов Петров, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Проблемът за името в руската философска традиция. С. Булгаков и А. Лосев” за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Руска философия), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Недялка Игнатова Видева.

Автореферат

Рецензии:

Становища: