Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Станислав Георгиев Захов, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Станислав Георгиев Захов на темаИзмерване и интерпретация на данни за екотоксичност на пестициди и химично замърсяване в обекти от околната среда” по професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов

Председател на научното жури: проф. дхн Соня Харутюн Ганева

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107