Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Сия Валентинова Цолова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Сия Валентинова Цолова на тема „Моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков

Председател на научното жури: проф. д-р Боян Бончев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: