Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Симеон Атанасов Петров, Философски факултет

Компютърна зала „Яйцето“, Кампус Изток, IV бл., бул. „Цариградско шосе“ 125

Защита на докторска дисертация на тема: „Промяната на публичните политики. Европейска политика на заетост“, докторант задочна форма на обучение, по професионално направление 3.3. Политически науки /Публична администрация/. Отчислен с право на защита.

 

Председател на научното жури: Проф. д.п.н. Тодор Александров Танев

 

Автореферат

 

Рецензенти:

 

Становища: