Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Силвия Валентинова Давидова–Иванова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: “Личностни фактори и организационни детерминанти на отчуждението от работата“ по професионално направление 3.2. Психология (Организацонна психология). Отчислена с право на защита.

Председател: проф. дпсн Снежана Илиева

 

Автореферат

 

Рецензенти:

Становища: