Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Силвия Сталева Цочева - Киркова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Силвия Сталева Цочева - Киркова на тема: Фазово поведение на мастни киселини и алкохоли в смесени мицеларни разтвори на повърхностно активни веществапо професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия - Макрокинетика). Редовен докторант.

Научен ръководител: акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски

Научен консултант: чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов

Председател на научното жури: проф. дхн Николай Денков Денков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107