Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Силвия Марчева Абарова, Физически факултет

А415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на Силвия Марчева Абарова, задочен докторант, за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Биофизика
Тема: Фотоиндуцирани структурни и спектрални промени в свойствата на растителни пигменти

Председател на научното жури: проф. д-р Василий Николаевич Гольцев

Материали:

Рецензии:

Становища: