Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Сашо Йорданов Василев, Философски факултет

63 аудитория, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема „Философията на Лудвиг Фойербах – един нов поглед върху човека”, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философска антропология).

Председател на научното жури: проф. дфн Пламен Матеев Макариев

Автореферат

Рецензии:

Становища: