Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Румяна Парашкевова Парашкевова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема Драматическата трилогия на А. К. Толстой („Смъртта на Йоан Грозни“, „Цар Фьодор Йоанович“, „Цар Борис“). Непроизнасяният дискурс и действието“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.1 Филология, научна специалност „Руска литература /Руска литература на ХIХ век/”. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: