Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Румяна Иванова Дамянова, Факултет по класически и нови филологии

Зала 20 на ЦИЕК, бул. „Тодор Александров“ № 79

Защита на дисертационния труд на Румяна Иванова Дамянова, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература) към Катедра „КЛАСИЧЕСКИ ИЗТОК“.

 

Председател на журито:

Научен ръководител:

 

Материали:

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: