Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Румен Иванов Драганов, Стопански факултет

Зала № 524, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на докторант на самостоятелна подготовка Румен Иванов Драганов, на тема: „Усъвършенстване на хотелската политика на балнео, спа и уелнес обекти за повишаване на конкурентоспособността в постмодерния културен туризъм чрез иновативни бенчмаркинг стратегии”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – Туризъм).

Председател на научното жури: проф. дгн Мария Водеска

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: