Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Росина Георгиева Кокудева, Факултет по славянски филологии

Библиотека "Филологии" - УБ, СУ

 

Защита на докторска дисертация на тема „Проекции и функциониране на фолклорния приказен модел в детското творчество на Божена Немцова и Ангел Каралийчев (наблюдения върху приказките)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология /Българска литература - Българска литература - Литература за деца и юноши/. Редовен докторант.

 

Научен ръководител: доц. д-р Паулина Стойчева

Председател на журито: доц. д-р Катя Станева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: