Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Росица Иванова Тодорова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на дисертация на Росица Иванова Тодорова, докторант на самостоятелна подготовка на тема: "Стадии в развитието на религиозната вяра и формирането на личността (психологично-религиозен анализ)" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Пенков

Автореферат

Рецензии:

Становища: